รวมพลังชาวพุทธ

posted on 09 Jul 2008 10:27 by jun-08

   

 รวมพลังชาวพุทธทุกคนในจังหวัดเพชรบุรี   

 

   ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร  1500  รูป

   ฬนวัน  อาทิตย์ที่  27 กรกฎาคม 2551 เวลา 06.00 น.

   ณ.  ถนนราชวิถี (ถนนหน้าเขาวัง)  อ. เมือง จ. เพชรบุรี

 

 มีคนพูดว่า “ถ้าไม่หวังผล แล้วจะทําบุญ ทําทานไปทําไม” จะตอบอย่างไรคะ 

ทําปล่อย เมื่อไม่หวังผล ก็ทําปล่อย
ทําเหมือนไม่ได้ทํา ไม่มีผู้ทํา มีแต่การกระทํา (การโก น กิริยาว วิชฺชติ)
เห็นในภาษาอังกฤษใช้คําว่า Doing without doer

คําสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาท และมหายาน
ในระดับสูงสอนอย่างนี้ทั้งนั้น คือ ละลายตัวตน ไม่มีตัวตน เป็นอนัตตา เป็นสุญญตา
แต่ต้องระวังนะ เผลอเข้าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิ
ผู้จะมาถึงจุดนี้ต้องมีศีลและสมาธิเป็นพื้นฐานดีแล้ว
มิฉะนั้น จะเห็นไปว่า ทําบุญไม่เป็นบุญ ทําบาปไม่เป็นบาป
ผู้ที่จะมาถึงจุดนี้ควรจะเป็นผู้มีศีลธรรม สมบูรณ์
มีจิตใจมั่นคงในกุศลธรรมแล้ว ขอให้ระวัง

เคยมีอุบาสกอุบาสิกาคู่หนึ่ง เมื่อก่อนเคยให้ทานรักษาศีล ตามปกติ
ต่อมาอุบาสกไปฟังเรื่องสุญญตา เรื่องอนัตตา ที่สํานักแห่งหนึ่ง
ฟังไป ฟังไป นานๆ เข้า เลิกทําบุญ เลิกรักษาศีล
ถือแต่อนัตตา สุญญตาอย่างเดียว เห็นว่า ทําไปก็ไร้ผล ไม่มีผู้รับ
นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่กล่าวว่าให้ระวังจะหมุนไปสู่มิจฉาทิฏฐิ

 

edit @ 23 Sep 2008 10:10:05 by ความรู้สึกในใจ

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#1 By supameeh on 2008-09-18 14:38